4 izbový bungalov, Hrubá Borša, okres Senec

4 izbový bungalov, Hrubá Borša, okres Senec

146.500,- €

Štát: Slovensko
Okres: Senec
Mesto: Hrubá Borša

Druh: Rodinný dom - novostavba
Typ: predaj


NA PREDAJ
4 izbový nízkoenergetický elegantný rodinný dom v novej lokalite Greensight v obci Hrubá Borša, v blízkosti mesta Senec.
Lokalitu tvorí zástavba elegantných a funkčne navrhnutých samostatne stojacich rodinných domov s vlastnou záhradou a vlastným parkovaním.

Bungalov RD 1 sa nachádza na pozemku s výmerou 501m2, úžitková plocha 90,4 m2, zastavaná plocha 113 m2, terasa 20m2 a spevnené plochy (parkovanie a chodníky) 48,64 m2.

Dokončenia do stavu holodom – máj/2020
Úpravy terénu na komplet, chodníky, oplotenie, terasa, drevené pergola, parkovacie státie! Predpríprava na klimatizáciu, na exteriérové žalúzie a na nabíjanie automobilov!

Dispozícia: vstupná chodba, 2 samostatné izby, priestranná kúpeľňa s vaňou, sprchovým kútom, samostatné WC s umývadlom, priestranná obývacia izba s predprípravou na krb a predprípravou na klimatizáciu spojená s kuchyňou a výstupom na terasu, spálňa so šatníkom. Vstup na terasu je aj zo spálne. Kryté parkovacie státie, ďalšie parkovacie státie na pozemku.

Štandard v ktorom sa dom predáva:
OBVODOVÉ A NOSNÉ MURIVO: Keramické tvarovky, hr. 250 mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA: Expandovaný polystyrén, hr. 160 mm
PRIEČKY: Keramické tvarovky, hr. 115 mm
INTERIÉROVÉ PODLAHY: Podkladová vrstva zo železobetónu hr. 150 mm, Hydroizolácia na báze asfaltových pásov, Expandovaný podlahový polystyrén hr. 100 mm, Betónový roznášací poter hr. 60 mm, Bez nášľapných vrstiev (dodávka budúceho majiteľa domu)
STRECHA / STROP: Nosná konštrukcia strešného plášťa – väzníková sústava, Tepelná izolácia v rovine strechy – minerálna vlna, hr. 320 mm + sadrokartónový podhľad (biely náter)
OMIETKA VONKAJŠIA: Exteriérová omietka na silikátovej báze
OMIETKY VNÚTORNÉ: Interiérové sadrové omietka nanášané strojovo, biely náter
OKNÁ / DVERE: 7 – komorové plastové rámy vyplnené tepelnoizolačným trojsklom, Bezpečnostné vchodové dvere s netransparentnou výplňou, Predpríprava na exteriérové žalúzie (okná v miestnosti 1.02; 1.03; 1.07; 1.08 – východ na terasu) vrátane ovládacích prvkov (vypínače).
ELEKTROINŠTALÁCIE: Prípojka elektrickej energie do domu vrátane elektrickej rozvodnej skrine a merania, Elektrický domový rozvádzač, Elektrické vypínače a zásuvky ABB Basic, Dátové rozvody v každej obytnej miestnosti, Príprava na alarm, Predpríprava na 3.5 kW klimatizáciu do obývacej izby vrátane medeného potrubia a odvodu kondenzu, Predpríprava na pomalé nabíjanie elektromobilov.
VYKUROVANIE: Elektrický kotol + zásobníkový ohrievač teplej úžitkovej vody s kapacitou 80 l; kotol a zásobníkový ohrievač vody je umiestnený v nike pri vchodových dverách, Podlahové teplovodné vykurovanie.
ZDRAVOTECHNIKA: Prípojka vody do domu vrátane vodomernej šachty a vodomeru, Pripojenia kanalizačného potrubia z domu do žumpy s objemom 12 m 3, Rozvody vody a kanalizácie pre zariaďovanie predmety ( zdravotechnické prvky ako sú umývadlá, vaňa, sprcha, WC, batérie a pod., taktiež aj obklady a dlažby) nie sú dodávkou stavby v štandarde HOLODOM, Príprava závesného systému (Geberit) na WC (2x).
SPEVNENÉ PLOCHY: Terasa z obývacej izby a zo spálne – betónová dlažba (formát 300 x 300 mm) v štrkovom lôžku; plocha terasy = 20 m 2, Chodník zo zámkovej dlažby od ulice k vchodovým dverám, Parkovacie státia pre 2 osobné automobily zo zámkovej dlažby, uložené do štrkového lôžka s podbetonávkou. Okapový chodník okolo celého domu vrátane štrkového zásypu.
EXTERIÉROVÉ PRVKY: Drevená pergola.
OPLOTENIE: Oplotenie pozemku plotom z pletiva zo zadnej a obidvoch bočných strán, výška 1,6 m.
DOKLADY: Projektová dokumentácia – časť Stavebné konštrukcie, Geometrický plán pozemku a domu, Revízne správy a skúšky, Energetický certifikát, Kolaudačné rozhodnutie, Popisné číslo.

Možnosť dokončenie holodomu +12 500€ : Laminátová podlaha v obývacej izbe, kuchyni, v dvoch izbách, v spálni, šatníku, Soklové lišty + rohové krytky, Dlažba vo vstupnej hale – chodbe, wc, kúpeľni, Prechodové lišty medzi dlažbou a laminátovou podlahou, 6 x interiérové dvere + zárubne, 6 x kľučky, Obklad v kúpeľni po strop, v samostatnom wc do výšky 1,2m, Vaňa 1700 x 750 x 470 mm + batéria + sifón s prepadom, Sprchový kút – vanička 1200 x 800 mm + batéria, 1x umývadlo + batéria v kúpeľni; skrinka pod umývadlo v kúpeľni, Závesne wc v kúpeľni + splachovacie tlačidlo, Závesne wc v samostatnej wc miestnosti + splachovacie tlačidlo, malé umývadlo + batéria.

Dom je pripojený na inžinierske siete –voda, elektrina, odpad riešený žumpou.

LOKALITA: v blízkosti mesta Senec v obci Hrubá Borša. Výhodná poloha RD ponúka pokojné bývanie medzi rodinnými domami.
V blízkosti golfové ihrisko, golfová akadémia, nová reštaurácia. Hrubá Borša ponúka pestrý obecný život, rôzne kultúrne a športové akcie, v obci sa nachádza dobrá občianska vybavenosť, obchody, škôlky, v obci jazdí školský bus. Zároveň dáva možnosť využívať všetky výhody mesta, 8 km od Senca (inštitúcie, banky, školy, škôlky, konanie rôznych kultúrnych podujatí, prechádzky na Slnečných jazerách). Vhodné pre všetky vekové kategórie, možnosť športovania / beh,prechádzky, golf, fitness, cyklotrasy, jazdy na koni, futbal a pod./. Obec je vzdialená od Bratislavy 30 km. Dobré napojenie na diaľnicu D1. Časté autobusové spoje so Sencom a Bratislavou.

CENA: 146.500,- EUR

--------------------------------------------

FOR SALE
4 bedroom low-energy elegant family house in a new location Greensight in the municipality Hrubá Borša, near the town of Senec.
Website consists of fabric elegant and functionally designed self standing family house with private garden and own parking.

Bungalow RD 1 is located on a plot with area of 501m2, usable area 90,4 m2, built up area 113 m2, terrace of 20m2 and paved area (parking and walkways) 48,64 m2.

Completion in a state holodom – may/2020

Disposition: entrance hall, 2 separate rooms, a spacious bathroom with bathtub, shower, separate TOILET with sink, spacious living room with predprípravou on the fireplace and predprípravou on air associated with kitchen and exit to the terrace, bedroom with šatníkom. Access to the terrace is from the bedroom. Covered parking space, additional parking spaces on the property.

The standard in which the house is sold:
The PERIMETER AND load BEARING WALLS: Ceramic tiles, hr. 250 mm
THERMAL INSULATION: Expandovaný polystyrene, hr. 160 mm
WALLS: Ceramic tiles, hr. 115 mm
INTERIOR FLOORS: the Ground layer of reinforced concrete hr. 150 mm, Waterproofing based on bitumen strips, Expandovaný floor polystyrene hr. 100 mm, Concrete roznášací screed hr. 60 mm, Without nášľapných layers (the delivery of the future owner of the house)
ROOF / CEILING: load Bearing structure of the roof shell – väzníková system, Thermal insulation in the plane of the roof – mineral wool, hr. 320 mm + sadrokartónový diffusion membrane (white coating)
PLASTER EXTERNAL: Exterior plaster silicate-based
PLASTERING INTERNAL: Interior gypsum plaster wound machine, white coating
WINDOWS / DOORS: 7 – chamber plastic frames filled tepelnoizolačným trojsklom, Security entrance doors with netransparentnou-loading, pre-treatment for exterior windows (windows in room 1.02; 1.03; 1.07; 1.08 – east to the terrace) including control elements (switches).
WIRING: Connection of the electricity to the house including the electrical service box and measuring an Electrical house fuse box, Electrical switches and sockets ABB Basic, Data wiring in each residential room, Preparing for alarm, pre-treatment to 3.5 kW air conditioning in the living rooms including copper piping and levy condensing, pre-treatment for slow charging electric vehicles.
HEATING: Electric boiler + zásobníkový heater hot water supply with a capacity of 80 l; boiler and zásobníkový the water heater is located in the nike at the front door, under-Floor hot water heating.
PLUMBING: Connection of water to the house, including vodomernej of the shaft and the water meter, Connect sewer pipe from house to septic tanks with a capacity of 12 m 3, water Distribution and sewerage systems for living subjects ( zdravotechnické elements such as wash basins, bath, shower, TOILET, batteries, and the like, as well as wall tiles and paving) are not supply of construction in the standard HOLODOM, the Preparation of a suspension system (Geberit) on the TOILET (2x).
PAVED AREAS: the Terrace from the living room and from the bedroom – concrete pavement (the format of 300 x 300 mm) in gravel bed; the area of terraces = 20 m 2, a path from the pavements of the street to the vchodovým door, Parking spaces for 2 cars from the pavements, stored in štrkového beds with podbetonávkou. Okapový trail around the entire house, including štrkového backfill.
EXTERIOR ELEMENTS: a Wooden pergola.
FENCING: the Fencing of the land by the fence of the eyelets from the back and both sides, the height of 1.6 m.
DOCUMENTS: Project documentation – part of the Building structure, the Geometric plan of the plot and the house, Review the reports and tests, an Energy certificate, occupancy permit, a Descriptive number.

The opportunity to complete the holodomu +12 500€ : Laminate floor in the living room, kitchen, two rooms, bedroom, closet, baseboard + corner caps, Tiles in the entrance hall – hallway, toilet, bathroom, Transition strips between tile and laminátovou floor, 6 x interior doors + frames, 6 x handles, Lining up in the bathroom ceiling, in a separate toilet to a height of 1.2 m, Bath tub 1700 x 750 x 470 mm + battery + siphon with overflow, the Shower – bath tub 1200 x 800 mm + battery, 1x washbasin + battery in the bathroom; cabinet under the sink in the bathroom, Závesne toilet in the bathroom + flush button, Závesne toilet in the separate toilet room + flush button, small sink + battery.

The house is connected to the engineering network –water, electricity, waste solved žumpou.

LOCALITY: near the town of Senec in the village Hrubá Borša. Convenient location RD offers peaceful living between family houses.
Near golf course, golf academy, a new restaurant. Gross Borsa offers a varied municipal life, various cultural and sports events, in the village there is a good civic amenities, shops, kindergarten, in the village rides the school bus. At the same time gives the possibility to use all advantages of the city, 8 km from Senec (institutions, banks, schools, kindergartens, conduct various cultural events, walking on the Sunny lakes). Suitable for all ages, the opportunity to športovania / running,walking, golf, fitness, cycling routes, horse riding, football and etc/. The village is remote from Bratislava 30 km. Good connection to the highway D1. Frequent bus connections with the Sencom and Bratislava.

PRICE: 146.500 €

Poloha nehnuteľnosti na mape

Podrobné informácie

Počet poschodí1
Počet izieb4
Zastavaná plocha113 m²
Celková rozloha110.4 m²
Rozloha pozemku501 m²
Úžitková plocha90.4 m²
Stavholopriestor
Statusaktívne
Vodaverejný vodovod
El. napätie230V
Kanalizáciažumpa
Internetoptika
Kúpeľňavaňa a sprchovací kút
Vykurovanievlastné - elektrické
Terasa20 m²
Parkovanieáno
Zateplený objektáno
Krbpredpríprava
Predzáhradkaáno
Terénrovina
Prístupová cestabetónová cesta


Ďalšie fotografie nehnuteľnosti

Kontaktujte nás

0948 212 012

info@stavinvestreality.sk

NAŠE SLUŽBY

NAŠE SLUŽBY
  • Reality
  • Finacovanie
  • Investície
  • Poistenie
  • Sporenie


viac »

Mgr. Jana Čepelová

Mgr. Jana Čepelová

hovorím po slovensky

Telefón: ‭+421 948 212 012‬
cepelova@stavinvestreality.sk
realitné ponuky makléra

JUŽNÁ BRÁNA, 4 izbový bungalov, SENEC

JUŽNÁ BRÁNA, 4 izbový bungalov, SENEC

pre rusky hovoriacich
для русскоязычных

+421 902 755 729
Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska